Administrație Publică

HOTARAREA NR. 134 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

Privind modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 17/2005 privind instrainarea terenurilor din curti, proprietate privată a orașului Sinaia, ce sunt inchiriate proprietarilor  de constructii – Republicata in 17 iunie 2013

Văzând Raportul de specialitate nr. 23764/20.09.2016, întocmit de Serviciul Urbanism și Cadastru prin care se propune modificarea componenței Comisiei de analiză a dosarelor ce fac obiectul înstrăinării terenurilor din curți, proprietate privată a orașului Sinaia, închiriate proprietarilor de construcții;
            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2005 privind înstrainarea terenurilor din curți, proprietate privată a orașului Sinaia, ce sunt închiriate proprietarilor de construcții,
republicata in 17 iunie 2013;
            Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 , coroborat cu art. 45 alin. 1 si art. 115 alin.1, lit.b);
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :
ART.1. – Aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2005 privind înstrăinarea terenurilor din curți, proprietate privată a orașului Sinaia, ce sunt închiriate proprietarilor de construcții – Republicată in 17 iunie 2013, referitor la componența comisiei de analiză a dosarelor, care va avea următorul cuprins: “ Aprobă ca din comisie sa faca parte urmatorii consilieri locali:
– dl.Consilier Vasile Gheorghe
– dl.Consilier Dumitrache Costin Nicolae
– dl.Consilier  Suvaina Dan Mihai “
ART. 2. –  Cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 28 august 2012 privind modificarea componenței Comisiei de analiză a dosarelor ce fac obiectul terenurilor închiriate de către proprietarii spațiilor locative dobândite în baza Legii nr. 112/1995, a Legii nr.10/2001, a Legii nr.4/1973 si a Legii nr. 85/1992, republicată cu modificările și completările ulterioare, terenuri ce sunt proprietate privată a orașului Sinaia.
ART. 3. – Prevederileprezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: hcl_nr_134_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.