Administrație Publică

HOTARAREA NR. 135 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

privind modificarea parţială a Hotărârii Consiliului Local nr.55/13.04.2009 privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.119/22.09.2005 pentru aprobarea listei de patrimoniu privat al orașului Sinaia

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.     23350/14.09.2016 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia modificarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 55/13.04.2009, prin înlocuirea schiței pentru terenul în suprafață de 109,63 mp, situat in Sinaia, str. Coștilei nr. 27, lot 1, T30, P19/1, cu schița anexată, completată cu dimensiuni;
Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 55/13.04.2009 privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr.119/22.09.2005 referitoare la aprobarea listei de patrimoniu privat al orasului Sinaia,cuprinzand bunurile imobile-terenuri ce intra sub incidenta art.42, alin.1 din legea 10/2001, modificată, completată și republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945-22 decembrie 1989;
Având în vedere raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2 lit. c, coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1, lit.b);
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
 
ART.1. – Aprobă modificarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 55/13.04.2009, prin înlocuirea schiței pentru terenul în suprafață de 109,63 mp, situat in Sinaia, str. Coștilei nr. 27, lot 1, T30, P19/1, cu schița completată cu dimensiuni, anexă la prezenta hotărâre.
ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl_nr_135_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.