Administrație Publică

HOTARAREA NR. 137 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

privind aprobarea vanzarii fara licitatie a terenului de sub construc tie de 29mp situat in Sinaia, Bd. Republicii nr. 8 , lot 3 prin exercitarea dreptului de preemtiune catre  d-na NEGRU FLORICA

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 24355 / 26.09.2016 prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului de sub construcție în suprafață de 29 mp, situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 8, lot 3 şi  vânzarea fără licitație publică a acestuia prin exercitarea dreptului de preemțiune de către d-na NEGRU FLORICA;
             Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;
      În conformitate cu  art. 123, alin.(3) si alin.(4) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
                         În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera c), coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1, lit. b):
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului de sub constructie în suprafaţă de 29 mp, situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 8, lot 3, anexă la prezenta hotărâre.
ART.2. – Aprobă vânzarea fără licitaţie publică a terenului de sub constructie în suprafaţă de 29 mp, situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 8, lot 3, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către d-na NEGRU FLORICA domiciliata in orașul Sinaia, bd. Republicii nr. 8, identificat conform planului de situaţie din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. – Preţul vânzării terenului este de 30 euro/mp (la care se adaugă TVA). Acesta  va fi stabilit la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua efectuării plății.
ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
ART.5. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, d-na NEGRU FLORICA va fi notificată, aceasta putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.
ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri.
ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
ART.8. – D-na NEGRU FLORICA are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.
ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: hcl_nr_137_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.