Administrație Publică

HOTARAREA NR. 138 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului de sub constructie în suprafață de 22,5 mp indiviz din 45 mp, situat în Sinaia, Str. Telecabinei nr. 1, T 23, CC 49, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către dl. MOACĂ ION

             Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 22342 / 26.09.2016 prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului de sub construcție în suprafață de 22,5 mp indiviz din 45 mp, situat in Sinaia, Str. Telecabinei nr. 1, T 23, CC 49 şi vânzarea fără licitație publică a acestuia prin exercitarea dreptului de preemțiune de către dl. MOACĂ ION, conform art. 123, alin.(3) si alin.(4) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
            Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;
              În  conformitate cu art. 123, alin.(3) si alin.(4) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;
       În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1, lit. b):
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
      HOTĂRĂŞTE :
ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului de sub construcție în suprafaţă de 22,5 mp indiviz din 45 mp, situat în Sinaia, Str. Telecabinei nr. 1, T 23, CC 49, anexă la prezenta hotărâre.
ART.2. – Aprobă vânzarea fără licitaţie publică a terenului de sub construcție în suprafaţă de 22,5 mp indiviz din 45 mp, situat în Sinaia, Str. Telecabinei nr. 1, T 23, CC 49, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către dl. MOACĂ ION domiciliat in orasul Sinaia, str. Calea Moroieni nr. 74, identificat conform planului de situaţie din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. – Preţul vânzarii terenului este de 30 euro/mp (la care se adaugă TVA). Acesta va fi stabilit la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua efectuării plății.
ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
ART.5. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, dl. MOACĂ ION va fi notificat, acesta putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.
ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri.
ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
ART.8. – Dl. MOACĂ ION are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.
ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: hcl_nr_138_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.