Administrație Publică

HOTARAREA NR. 140 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

Privind cesionarea terenului în suprafață de 209 mp, nr. cadastral 23236, carte funciara nr. 23236, situat în Sinaia, Calea Brasovului nr. 87, lot 1, obiect al contractului de concesiune nr. 13633 / 17.06.2013 şi actelor adiţionale nr. 19087 din 22.07.2014 şi nr. 21492 din 11.08.2015

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 23276 / 14.09.2016 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea terenului în suprafață de 209 mp, nr. cadastral 23236, carte funciara nr. 23236, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 87, lot 1, obiect al contractului de concesiune nr. 13633 / 17.06.2013 şi actelor adiţionale nr. 19087 din 22.07.2014 şi nr. 21492 din 11.08.2015, către dl. Bițoiu Irinel;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
Având în vedere contractul de vânzare nr. 453/06.05.2016, autentificat de Biroul Individual Notarial MARIANA VASIU din Azuga;
În conformitate cu art. 41 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.2, litera „c”, coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1, lit. b),

            CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
          HOTĂRĂŞTE :
 
ART.1. – Aprobă cesionarea terenului în suprafață de 209 mp, nr. cadastral 23236, carte funciara nr. 23236, situat în Sinaia, Calea Brasovului nr. 87, lot 1, obiect al contractului de concesiune nr. 13633 / 17.06.2013 şi actelor adiţionale nr. 19087 din 22.07.2014 şi nr. 21492 din 11.08.2015, către BIȚOIU IRINEL, CNP xxxxxxxxxxxxx, ca urmare a contractului de vânzare nr. 453/06.05.2016.
ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional de cesiune la contractul de concesiune nr. 13633 / 17.06.2013.
ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download: hcl_nr_140_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.