Administrație Publică

HOTARAREA NR. 141 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

Privind prelungirea termenului de închiriere prevăzut la art. 2 din contractul de închiriere nr. 21333/ 13.09.2010   

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 23208/13.09.2016 prin care supune analizei Consiliului Local al oraşului Sinaia prelungirea termenului de închiriere prevăzut la art. 2 din contractul de închiriere nr. 21333/ 13.09.2010;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit.b), coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit.b):
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
ART.1. – Aprobă prelungirea cu 3 ani, a termenului de inchiriere prevazut la art. 2 din contractul de închiriere nr. 21333/ 13.09.2010, pentru închirierea către S.C. SAMICORS S.R.L. a terenului din Sinaia, Zona Cota 1400, lotul 1, în suprafaţă de 207 mp, destinat realizării de spaţii comerciale specifice activitătilor din zona alpină, începând cu data de 13.09.2016,
ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de închiriere nr. 21333/ 13.09.2010.
 
ART.3. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl_nr_141_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.