Administrație Publică

HOTARAREA NR. 142 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

Privind prelungirea termenului de închiriere prevăzut la art. 2 din contractul de închiriere  nr. 13749/28.06.2011   

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 24313/26.09.2016 prin care supune analizei Consiliului Local al oraşului Sinaia prelungirea termenului de închiriere prevăzut la art. 2 din contractul de închiriere nr. 13749/28.06.2011;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit.b), coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit. b)
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1. – Aprobă prelungirea cu 3 ani a termenului de inchiriere prevazut la art. 2 din contractul de închiriere nr. 13749/28.06.2011, pentru închirierea către S.C. AIST FARM S.R.L. a terenului din Sinaia, Zona Cota 1400, T11, CC 90/5, în suprafaţă de 285 mp. , începând cu 27.06.2016
ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de închiriere nr. 13749/28.06.2011.
 
ART.3. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl_nr_142_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.