Administrație Publică

HOTARAREA NR. 143 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

privind prelungirea termenului de concesiune prevăzut la art. 3 din contractul de concesiune nr. 21075/08.11.2006;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr.      18949/25.07.2016 prin care supune analizei Consiliului Local al oraşului Sinaia prelungirea termenului de concesiune prevăzut la art. 3 din contractul de concesiune nr. 21075/08.11.2006;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit.b), coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit. b)
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
ART.1. – Aprobă modificarea art. 3 din contractul de concesiune nr. 21075/08.11.2006, care va avea următorul conținut:
„ART. 3. Terenul se concesionează pe o perioadă de 10 ani, începând cu data semnării, în condițiile stipulate în prezentul contract și în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 177/15.09.2006, cu posibilitate de prelungire, în cazul în care proprietarul consideră că acest lucru este posibil.”
ART.2. Aprobă prelungirea cu 5 ani, începând cu 08.11.2016, a termenului de concesiune prevazut la art. 3 din contractul de concesiune nr. 21075/08.11.2006, pentru concesiunea către S.C. ANY TOURS COMIMPEX S.R.L. a terenului din Sinaia, str. Cuza Voda nr. 2E, în suprafaţă de 20 mp, destinat amenajarii unui spatiu comercial   pentru activitati economice.
ART.3. –  Prețul concesiunii este de 20 EURO/mp.
ART.4.– Plata concesiunii se va face integral la semnarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 21075/08.11.2006.
ART.5. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 21075/08.11.2006.
 
ART.6. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl_nr_143_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.