Administrație Publică

HOTARAREA NR. 144 din 30.09.2016

octombrie 18, 2016

privind modificarea organigramei SC SINAIA FOREVER SRL., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 68/28.05.2015

Având în vedere prevederile :
– Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2010 privind înființarea SC. Sinaia Forever SRL.
– Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2010 privind delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către SC. Sinaia Forever SRL.
– Hotărârii Consiliului Local nr. 65/2013 privind aprobarea organigramei SC.Sinaia Forever SRL.
– Hotărârii Consiliului Local nr. 68/2015 privind aprobarea organigramei SC.Sinaia Forever SRL.
Văzând :
 
– Nota de fundamentare a SC. Sinaia Forever SRL. nr. 2329/12.09.2016, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 24100/23.09.2016 privind modificarea organigramei societății;
– Raportul de specialitate întocmit de Departamentul Monitorizare și Control din cadrul Poliției Locale Sinaia;
– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
            În temeiul  Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, lit.a) coroborat cu art. 45 alin.1) si art. 115 alin.1, lit. b).
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
ART. 1. – Aprobă modificarea organigramei SC. SINAIA FOREVER SRL. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 68/28.05.2015, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia,   prin serviciile de specialitate și de administratorul SC. Sinaia Forever SRL.
Download: hcl_nr_144_2016

Last modified: octombrie 18, 2016

Comments are closed.