Administrație Publică

HOTARAREA NR. 145 din 31.10.2016

noiembrie 8, 2016

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

 

Având în vedere raportul  de specialitate nr. 27312/26.10.2016  prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

Văzând Expunerea de motive  nr. 25792 din 10 octombrie 2016, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În baza Legii 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2015;

În conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin. (2), lit. b) și alin.(4), lit.a), coroborat cu art.45 alin.(2), lit. a) si art. 115 alin.(1) lit. b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

   ART.1. – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :      266.300 lei       
a) Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate conf.art.104,alin.1,lit.b)-d) din Legea Ed.Nat. nr.1/2011 actualizata.(11.02.02)               15.000 lei
b) Venituri din donații si sponsorizari (37.02.01 89.400 lei
c) Venituri din vanzarea unuri bunuri (39.02.07) 10.000 lei
d) Sume provenite  din finanțarea bugetară a anilor precedenți,aferente secțiunii de dezvoltare (36.32.02) 104.000 lei
e) Sume provenite  din finanțarea bugetară a anilor precedenți,aferente secțiunii de funcționare  (36.32.03) 43.900 lei

 

f) Subvenții DSP –Salariu mediator sanitar (42.02.41) 4.000 lei
    II. CHELTUIELI :   266.300 lei
Cap. 51.02 ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ”   

Titlul II  Bunuri si servicii

89.400 lei

89.400 lei

Cap. 61.02 ” PROTECȚIE  CIVILĂ” 

Titlul II  Bunuri si servicii

13.000 lei

13.000 lei

Cap. 65.02  ”ÎNVĂȚĂMÂT” 

Titlul I Cheltuieli de personal  

Titlul II Bunuri si servicii

24.300 lei

9.300 lei

15.000 lei

Cap. 66.02 ” SĂNĂTATE”  

Titlul I Cheltuieli de personal

4.000 lei

4.000 lei

Cap. 67.02 ”CULTURĂ, RECREERE RELIGIE”  

Titlul XI Alte cheltuieli –Asociații și fundații  (59.11)

19.000 lei

19.000 lei

 

Cap. 70.02 ”SERVICII DEZVOLTARE ȘI LOCUINȚE”   

Titlul XIII Active nefinanciare (70.03.01.71.01.30)

”Cofinanțare + Rețele  blocuri ANL ”

Amenajamente pastorale(70.50.71.01.30)

116.600 lei

 

78.600 lei

38.000 lei


  1. BUGETUL DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

SURSA G 

    I. VENITURI :    19.000 lei
    a) Venituri din  subvenții pentru instituții publice  ( 43.10.09) 19.000 lei
    II. CHELTUIELI :     
Cap. 67.10  ”CLUB SPORTIV Carpați Sinaia”  

Titlul II  Bunuri și servicii (20.30.30)

19.000 lei

19.000 lei


ART.2  –
Aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 143.000 lei, conform dispoziției

Primarului nr.129/30.09.2016 și cu suma de 813.000 lei, conform dispoziției primarului nr. 294/10.10.2016.

ART.3  – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

 

Download: hcl_nr_145_2016

Last modified: noiembrie 8, 2016

Comments are closed.