Administrație Publică

HOTARAREA NR. 146 din 31.10.2016

noiembrie 8, 2016

Privind  aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a intereselor Unității Administrativ Teritoriale Sinaia în cauza privind  Somația nr. 36358/12.10.2016 și Titlul executoriu nr. 36357/12.10.2016 emis de ANAF

          Având în vedere :

–  Expunerea de motive nr. 26579/18.10.2016 întocmită de inițiatorul  proiectului de hotărâre ;

–  Raportul de specialitate nr. 26977/24.10.2016  întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a intereselor Unității Administrativ Teritoriale Sinaia in cauza privind Somația nr. 36358/12.10.2016 si Titlul executoriu nr. 36357/ 12.10.2016 emise de ANAF;

–  Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative ;

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare,  art.45 alin.(1) si art. 115 alin.(1), lit.b) ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a intereselor Unității Administrativ Teritoriale Sinaia în cauza privind  Somația nr. 36358/12.10.2016 și Titlul executoriu nr. 36357/12.10.2016 emis de ANAF.

ART. 2. – Se mandatează Primarul/Viceprimarul  Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziție având ca obiect  serviciile juridice prevăzute la art. 1.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul  oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_nr_146_2016

Last modified: noiembrie 8, 2016

Comments are closed.