Administrație Publică

HOTARAREA NR. 147 din 31.10.2016

noiembrie 8, 2016

Privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr.38/2015 de aprobare a organigramei Spitalului Orășenesc Sinaia

Având în vedere:

  • Expunerea de motive 27400/26.10.2016 la proiectul de hotărâre privind propunerea  de modificare a organigramei Spitalului Orășenesc Sinaia;
  • Raportul de specialitate întocmit de șeful Departamentului Politici Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia înregistrat sub nr. 27509/27.10.2016;
  • Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
  • Adresa Spitalului Orășenesc Sinaia nr.10673 din 25.10.2016 înregistrată la Primăria orașului

Sinaia sub nr. 27400/26.10.2016;

–    Hotărârea Consiliului Local  nr. 38/29 aprilie 2015 prin care s-a aprobat modificarea și completarea organigramei Spitalului Orășenesc Sinaia;

–  Prevederile  Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire  și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;

–    Prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

–   Art.15 din Hotararea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul  ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

–   Prevederile  art. 4, alin.3 din anexa  nr. 1 – Norme privind activitatea unităților de transfuzie sanguină din Spitale, din Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1224/2006;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.(2), litera  a), alin.(3), litera b)  alin.( 6), litera a), pct.3, coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1) litera b);

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.1. – Aprobă modificarea  organigramei Spitalului Orășenesc Sinaia, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, Managerul Spitalului Orașenesc Sinaia și Comitetul Director al Spitalului.

Download: hcl_nr_147_2016

Last modified: noiembrie 8, 2016

Comments are closed.