Administrație Publică

HOTARAREA NR. 148 din 31.10.2016

noiembrie 8, 2016

Privind stabilirea cotei autorităților publice locale pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani și dețin o locuință ANL în baza unui contract de închiriere

Având în vedere :

  • Expunerea de motive înregistrată sub nr.27354/26 octombrie 2016, întocmită de Primarul

orașului Sinaia;

  • Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă, înregistrat sub nr.

26858/21.10.2016;

  • Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
  • Hotărârea Guvernului nr. 251/2016 privind modificarea si completarea Normelor

Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind  înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.962/2001;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completarile ulterioare, art.36 alin.(2),  lit. d)  si alin. (6) lit.a) pct. 17,   coroborat cu art. 45, alin.(1) și art. 115 alin.(1) lit. b);

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.1. – Aprobă cota autorităților publice locale pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani și dețin o locuință ANL în baza unui contract de închiriere, inclusă în cuantumul chiriei, începând cu anul 2017,  în valoare de 0,5% din valoare de înlocuire a construcției.

Art.2 – Primarul orasului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Download: hcl_nr_148_2016

Last modified: noiembrie 8, 2016

Comments are closed.