Administrație Publică

HOTARAREA NR. 149 din 31.10.2016

noiembrie 8, 2016

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc “Acum au nevoie de noi!”

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub  nr. 27227/25.10.2016 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc ”Acum au nevoie de noi !” ;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistențǎ Socialǎ din subordinea Consiliului Local Sinaia;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Având în vedere prevederile art.3, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu

modificǎrile şi completǎrile ulterioare,  art.36 alin.(2),  litera d) si alin. (6) lit. a) pct. 2,  coroborat cu art. 45, alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit.b).

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.1.  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare a Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc “Acum au nevoie de noi!”.

Art.2. Regulamentul de organizare și funcţionare a Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc “Acum au nevoie de noi!” este prevăzut în Anexa nr.1, parte integrantă la prezentul proiect.

Art.3.  Primarul Orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_nr_149_2016

Last modified: noiembrie 8, 2016

Comments are closed.