Administrație Publică

HOTARAREA NR. 150 din 31.10.2016

noiembrie 8, 2016

privind acordarea de facilităţi persoanelor cu handicap pe mijloacele de transport persoane pe cablu ale S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.

Având în vedere Expunerea de motive nr.27226/25.10.2016 privind acordarea de facilităţi persoanelor cu handicap pe mijloacele de transport persoane pe cablu ale S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L. ;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistențǎ Socialǎ din subordinea Consiliului Local Sinaia înregistrat sub nr. 27310/26.19.2016;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Având în vedere prevederile art.21, alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare,  art.36 alin.(2),  litera d) si alin. (6) lit. a) pct. 2,  coroborat cu art. 45, alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit.b).

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.  Aprobă acordarea de facilităţi persoanelor cu handicap, adulţi și copii, indiferent de grad, la transportul de persoane pe cablu efectuat cu mijloace de transport ale S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L., astfel:

  1. o reducere de 50% la toate tarifele pentru acces individual faţă de preţul de bază;
  2. o reducere de 30% pentru grupuri formate din cel puţin 20 de persoane la toate tarifele practicate de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L în cazul grupurilor.

Art.2. Facilităţile prevăzute la art.1 se acordă în baza actului de identitate și a certificatului de handicap, prezentate în original.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Orașului Sinaia prin serviciile de specialitate și Directorul General al S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.,

Download:hcl_nr_150_2016

Last modified: noiembrie 8, 2016

Comments are closed.