Administrație Publică

HOTARAREA NR. 151 din 31.10.2016

noiembrie 8, 2016

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/25.01.2008 privind acordarea de gratuităţi și reduceri la transportul urban de persoane efectuat cu mijloace de transport ale SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

Având în vedere Expunerea de motive nr.27401/26.10.2016 cu privire la rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/25.01.2008 privind acordarea de gratuităţi și reduceri la transportul urban de persoane efectuat cu mijloace de transport ale SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistențǎ Socialǎ din subordinea Consiliului Local Sinaia, inregistrat sub nr. 27515/27.10.2016;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Având în vedere prevederile art.23, alin.(2), din Legea nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.2/25.01.2008 privind acordarea de gratuităţi și reduceri la transportul urban de persoane efectuat cu mijloace de transport ale SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare,  art.36 alin.(2),  lit. d) si alin. (6) lit. a) pct. 2,  coroborat cu art. 45, alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit.b)

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.1.  Se aprobă rectificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local  nr.2/25.01.2008 privind acordarea de gratuităţi și reduceri la transportul urban de persoane efectuat cu mijloace de transport ale SC. TRANSPORT URBAN SINAIA SRL.

Art.2. Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local  nr.2/25.01.2008 va avea următorul cuprins:

“Aprobă acordarea de gratuitate la transportul în comun de persoane, efectuat cu mijloacele de transport ale S.C. Transport Urban Sinaia SRL. următoarelor categorii de persoane, prevăzute de lege:

  • deţinuţi politici;
  • veterani de război, invalizi și văduvele de război;
  • revolutionari;
  • persoane cu handicap grav și accentuat;
  • însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
  • însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
  • însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședinţa persoana cu handicap;
  • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
  • asistenţii personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.”

Art.3.  Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr.2/25.01.2008, rămân neschimbate.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate  și Directorul General al S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L

Download: hcl_nr_151_2016

Last modified: noiembrie 8, 2016

Comments are closed.