Administrație Publică

HOTARAREA NR. 152 din 31.10.2016

noiembrie 8, 2016

Privind închirierea prin licitație publică a  doua spații comerciale situate în Orașul Sinaia, B-dul Carol I , nr.33 (Esplanada)

Văzând expunerea de motive înregistrată sub nr. 27501/27.10.2016  a Primarului orașului Sinaia, referitoare la aprobarea organizării licitației publice în vederea închirierii a două spații   comerciale situate în Sinaia, b-dul Carol I nr. 33 ( Esplanada);

Având în vedere raportul de specialitate nr. 27383 / 26.10.2016 al Biroului Monitorizare și Control, din cadrul Poliției Locale – Primăria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a două spații comerciale libere  ca urmare a rezilierii contractelor,  situate în Orașul Sinaia, B-dul Carol I nr.33 (Esplanada) pe amplasamentul stabilit în planul de situație;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul legii 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, art. 36 alin. (2), lit. c) si alin. (5), lit. b), coroborat cu art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. b);

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.1.  Aprobă închirierea prin licitație publică, în condițiile legii, a două spatii comerciale situate în orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.33 ( Esplanada) cu următoarele obiecte de activitate :

Nr.

crt.

Spațiul

comercial

Suprafața Obiect de activitate
1. 8 18 mp. Comercializarea serviciilor furnizate de operatori licentiați de telecomunicatii integrate: televiziune prin cablu si satelit, Internet, comunicații de date și telefonie
2. 14 18 mp. Comercializare mâncăruri  cu specific Take&Go

Art.2. Prețul minim de pornire a licitației pentru închirierea spațiilor comerciale este :

  • Pentru spațiul nr. 8 este 15 euro/mp/lună
  • Pentru spațiul nr. 14 este 10 euro /mp/lună

Art.3.  Standurile comerciale se inchiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

Art.4.  Se aprobă documentația de licitație pentru închirierea spațiilor comerciale nr.8 si nr.14 din Sinaia, B-dul Carol I, nr.33 (Esplanada), astfel :

  • Regulament de organizare și desfășurare a licitației – Anexa 1
  • Instrucțiuni pentru ofertanți- Anexa 2
  • Caiet de sarcini –Anexa 3
  • Model contract de închiriere – Anexa 4

Art.5.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_nr_152_2016

Last modified: noiembrie 8, 2016

Comments are closed.