Administrație Publică

HOTARAREA NR. 153 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță în vederea soluționării notificărilor formulate în temeiul Legii nr.  10/2001, republicată și de completare a comisiei interne pentru analizarea notificărilor, constituită prin dispoziție a Primarului

Având în vedere :

 

– Expunerea de motive privind necesitatea  achizitionării de servicii juridice de consultanță juridică de specialitate în vederea soluționării notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 și de completare a comisiei interne pentru analizarea notificărilor, constituită prin dispoziție a Primarului, înregistrată sub nr. 28154/2016;

–  Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică  înregistrat sub nr.27979/02.11.2016;

– Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001,republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1956 – 22 decembrie 1989, CAPITOLUL III: Măsuri instituționale art. 1, 1.1. lit b)  ;

– Prevederile art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru  finalizarea procesului de restituire în natură sau  prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;

– Prevederile art. 21, alin. (2) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si art. 115 alin.(1), lit.b)  din Legea  nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță în vederea soluționării notificărilor formulate la nivelul orașului Sinaia în temeiul Legii nr. 10/2001 și de completare a comisiei interne pentru analizarea notificărilor, constituită prin dispoziție a Primarului.

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță.

Art. 3.  –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul  oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_nr_153_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.