Administrație Publică

HOTARAREA NR. 154 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

Privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului precum și ale serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia

Văzând Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 27339/25.10.2016 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18866/25.07.2016 întocmit de Departamentul Salarizare din cadrul Serviciului Buget al Primăriei orașului Sinaia  prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia și ale instituțiilor publice  aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia, precum și  Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

Ținând cont de prevederile :

– Art. 107 alin. (1), lit. a) si art. 112 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Art.36 alin.(2),  lit. a) și alin. (3), lit. b) din Legea nr.  215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 284/2010 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum  și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

– Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 49721/2016 înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 26939/24.10.2016;

– Adresa Instituției Prefectului județului Prahova nr. 7550/27.04.2016;

În temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. – Aprobă organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Sinaia, precum și pentru celelalte servicii publice aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Sinaia, conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2,  ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Începând cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 126/20.11.2014.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin Serviciul Buget și Resurse Umane.

Art.4. – Departamentul Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică, va aduce la cunostință  celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_nr_154_2016

organigrama-2016_2

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.