Administrație Publică

HOTARAREA NR. 155 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

privind acordarea  unui mandat special reprezentantului legal al orașului Sinaia, pentru semnarea contractului de „concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 1- Bușteni”

Având în vedere:

 

– Expunerea de motive înregistrată sub nr. 28035/ 02.11.2016 întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;

–  Raportul de specialitate nr. 27972/02.11.2016 al Biroului Monitorizare și Control din cadrul Poliției Locale Sinaia;

– Adresa înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 27446/27.10.2016, prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – Prahova” solicită necesitatea acordării unui mandat special reprezentantului legal al orașului Sinaia în vederea semnării contractului de ”delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale în zona 1 – Bușteni”.

 

     În conformitate cu :

 

– Hotărârea Consiliului Local nr. 6/16.02.2009 privind aprobarea asocierii orașului Sinaia cu unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Prahova, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor – Prahova”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.146/07.09.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubritate „ Parteneriatul pentru managenentul deșeurilor – Prahova” ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 185/18.12.2015 prin care s-au aprobat documentele necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, inclusiv modelul de contract;

– Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, cu modificările si completările ulterioare;

 

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.(2), lit.a) si alin. (3), lit.c), coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit. b),

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

   H O T Ă R Ă Ş T E :

 

ART.1. Se acordă mandat special Primarului orașului Sinaia ca reprezentant legal al localității cu dreptul de a semna în numele și pe seama Consiliului Local al Orașului Sinaia contractul de “delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 1- Bușteni”.

 

ART.2. În cazul în care Primarul orașului Sinaia nu poate duce la îndeplinire mandatul special acordat de Consiliul Local Sinaia, se acordă mandatul special Viceprimarului orașului Sinaia, ca persoană înlocuitoare, cu dreptul de a semna în numele și pe seama Consiliului Local al Orașului Sinaia contractul de “delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 1- Bușteni”.

 

ART.3. Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_nr_155_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.