Administrație Publică

HOTARAREA NR. 156 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

Privind aprobarea numirii unui reprezentant al Consiliului Local Sinaia în Consiliul  de Administrație al “Clubului Sportiv Școlar, Orașul Sinaia”

Având în vedere Expunerea de motive nr. 28155/03.11.2016, a Primarului orașului Sinaia și Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică, înregistrat sub   nr. 28273 / 04.11.2016;

Văzând adresa nr. 295/26.10.2016 a  Clubului Sportiv Școlar, Orașul Sinaia, înregistrată la Primaria Orașului Sinaia sub nr. 27294/26.10.2016, prin care se solicită desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al “Clubului Sportiv Școlar, Orașul Sinaia“;

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

În conformitate cu prevederile art. 96, alin. 2 din Legea 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. “b” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

    H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă  numirea dlui. Lupoiu Iulian, consilier local,  în Consiliul de Administrație al “Clubului Sportiv Școlar, Orașul Sinaia“.

Art.2. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, împreună cu conducerea Clubului Sportiv Școlar, Orașul Sinaia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_nr_156_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.