Administrație Publică

HOTARAREA NR. 157 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

privind prelungirea  contractelor de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor cu destinație unități de învățământ nr.25634/29.10.2010, nr.25638/29.10.2010 si nr.26127/03.12.2012

Văzând:

 

  • Expunerea de motive a Primarului Orașului Sinaia înregistrată cu nr.28172/04.11.2016;

 

  • Raportul de specialitate întocmit de către Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, prin care se solicită emiterea unei hotărâri a Consiliului Local privind prelungirea contractelor de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor cu destinație unități de învățământ nr.25634/29.10.2010 , nr.25638/29.10.2010 si nr.26127/03.12.2016;
  • Adresele nr.27420/27.10.2016, nr.27266/27.10.2016 si nr.28143/04.11.2016 ale Școlilor Gimnaziale “George Enescu”, “Principesa Maria” și Colegiului “Mihail Cantacuzino” prin care solicită prelungirea contractelor de dare în administrare a bunurilor cu destinație unităti de învățământ;
  • Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.(2) lit. c), coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

   H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 – Aprobă prelungirea Contractelor de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile cu destinație ”unități de învățământ” nr.25634/29.10.2010, nr.25638/29.10.2010 si nr.26127/03.12.2012, pe o durata de 4  ani.

Art.2 – Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze actele adiționale de prelungire a termenelor contractelor de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile cu destinație ”unități de învățământ” nr.25634/29.10.2010, nr.25638/29.10.2010 și nr.26127/03.12.2012.

Art.3 – Primarul orașului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Download: hcl_nr_157_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.