Administrație Publică

HOTARAREA NR. 158 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

privind vânzarea terenului situat în Sinaia, str. Ion Luca Caragiale nr. 3, în suprafață de 175 mp, nr. cadastral 21273, carte funciară nr. 21273, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 32036/28.12.2007 şi actelor adiţionale nr. 23686/02.10.2008 și 2011/27.01.2009, către GHIDOVEANU AUREL

Văzând expunerea de motive nr. 27374 din 26.10.2016 întocmită de membrii Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente și Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru înregistrat sub nr.25205/05.10.2016, prin care se propune vânzarea  terenului situat în Sinaia, str. Ion Luca Caragiale nr. 3, în suprafață de 175 mp, nr. cadastral 21273, carte funciară nr. 21273, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 32036/28.12.2007 şi actelor adiţionale nr. 23686/02.10.2008 și 2011/27.01.2009, către GHIDOVEANU AUREL, conform hotărârii Consiliului Local nr.183/2006

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.(2), lit. c) și alin. (5) lit. b), coroborat cu art.45 alin.(3) si art. 115 alin (1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, str. Ion Luca Caragiale nr. 3, în suprafață de 175 mp, nr. cadastral 21273, carte funciară nr. 21273, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 32036/28.12.2007 şi actelor adiţionale nr. 23686/02.10.2008 și nr. 2011/27.01.2009.

ART.2. – Aprobă vânzarea către GHIDOVEANU AUREL, CNP 1630329290921,  a terenului situat în Sinaia, str. Ion Luca Caragiale nr. 3, în suprafață de 175 mp, nr. cadastral 21273, carte funciară nr. 21273, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 32036/28.12.2007 şi actelor adiţionale nr. 23686/02.10.2008 și 2011/27.01.2009, conform Hotărârii Consiliului Local nr.183/2006.

ART.3. – Preţul vânzării este de 60 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Dl. GHIDOVEANU AUREL are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.8.  – Primarul oraşului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Download: hcl_nr_158_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.