Administrație Publică

HOTARAREA NR. 159 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

privind vânzarea  terenului situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, în suprafață de 222 mp, nr. cadastral 22601, carte funciară nr. 22601, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 11719/18.05.2010 şi actului adiţional nr. 27922/28.12.2012, către S.C. CARPATI SINAIA S.A.

Având în vedere expunerea de motive nr. 27375 din 26.10.2016 întocmită de membrii  Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente și Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 25171/05.10.2016 prin care se propune  vânzarea terenului situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, în suprafață de 222 mp, nr. cadastral 22601, carte funciară nr. 22601, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 11719/18.05.2010 şi actului adiţional nr. 27922/28.12.2012,  către S.C. CARPATI SINAIA S.A.

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

În temeiul Legii 215/2001, art. 123, alin. (3) și (4), republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  art. 36 alin.(2), lit. c) și alin. (5) lit. b), coroborat cu art.45 alin.(3) si art. 115 alin (1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, în suprafață de 222 mp, nr. cadastral 22601, carte funciară nr. 22601, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 11719/18.05.2010 şi actului adiţional nr. 27922/28.12.2012.

ART.2. – Aprobă vânzarea către S.C. CARPATI SINAIA S.A., CUI 23545015, a terenului situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, în suprafață de 222 mp, nr. cadastral 22601, carte funciară nr. 22601, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 11719/18.05.2010 şi actului adiţional nr. 27922/28.12.2012, conform Hotărârii Consiliului Local nr.183/2006.

ART.3. – Preţul vânzării este de 400 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – S.C. CARPATI SINAIA S.A. are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Primarul oraşului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Download: hcl_nr_159_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.