Administrație Publică

HOTARAREA NR. 160 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 162 mp, situat în Sinaia, str. Sgarburei nr. 5, lot 2

Având în vedere expunerea de motive nr. 27368 din 26.10.2016 întocmită de  membrii Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea prin licitatie publică a terenului în suprafață de 162 mp, situat în Sinaia, str. Sgarburei nr. 5, lot 2,  conform art. 123, al. 2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicată, cu completarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr.    27257/ 26.10.2016 prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului în suprafață de 162 mp, situat în Sinaia, str. Sgarburei nr. 5, lot 2, şi vânzarea acestuia prin licitaţie publică deschisă;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul Legii 215/2001, art. 123, alin. (2), privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

 

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind

administraţia publică locală, art. 36 alin.(2), lit. c) și alin. (5) lit. b), coroborat cu art.45 alin.(3) si art. 115 alin (1), lit. b):

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 162 mp, situat în Sinaia, str. Sgarburei nr. 5, lot 2.

ART.2. – Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 162 mp, situat în Sinaia, str. Sgarburei nr. 5, lot 2, conform planului de situaţie din anexa 1.

ART.3. –  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

ART.4. – Preţul de pornire a licitaţiei este de 30 euro/mp, fără TVA.

ART.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.9. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia,        prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_nr_160_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.