Administrație Publică

HOTARAREA NR. 161 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

Privind cesionarea terenului în suprafață de 300 mp, nr. cadastral 1524, carte funciara nr. 13113,  situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 8A, parcela 21, tarla 31, obiect al contractului de concesiune nr. 4477/21.03.2003 şi actului adiţional nr. 20878/17.08.2016

Având în vedere expunerea de motive nr. 27376 din 26.10.2016 întocmită de membrii Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente si Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru inregistrat sub nr. 27203/25.10.2016, prin care se propune cesionarea terenului în suprafață de 300 mp, nr. cadastral 1524, carte funciara nr. 13113, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 8A, parcela 21, tarla 31, obiect al contractului de concesiune nr. 4477/ 21.03.2003 şi actului adiţional nr. 20878/ 17.08.2016, către SC. MIHANDAL TURISM SRL.

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Având în vedere contractul de vânzare nr. 1276/24.08.2016 și actul adiţional nr. 1333/ 31.08.2016, autentificate de Biroul Individual Notarial ONEA LUCIA din Comarnic;

În conformitate cu art. 41 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.(2), litera „c”, coroborat cu art. 45 alin.(3) si art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Aprobă cesionarea către S.C. MIHANDAL TURISM S.R.L., CUI 30681532, a terenului în suprafață de 300 mp, nr. cadastral 1524, carte funciara nr. 13113,  situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 8A, parcela 21, tarla 31, obiect al contractului de concesiune nr. 4477/ 21.03.2003 şi actului adiţional nr. 20878/ 17.08.2016, ca urmare a contractului de vânzare nr. 1276/24.08.2016 și actul adiţional nr. 1333/ 31.08.2016.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional de cesiune la contractul de concesiune nr. 4477/21.03.2003.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_nr_161_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.