Administrație Publică

HOTARAREA NR. 162 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

Privind cesionarea terenului în suprafață de 200 mp, nr. cadastral 10497, carte funciara nr. 9025,  situat în Sinaia, Calea Moroieni nr. 45, obiect al contractului de concesiune nr. 6425 / 03.06.2002 şi actului adiţional nr. 2180/29.01.2009

Având în vedere expunerea de motive nr. 27378 din 26.10.2016 întocmită de  membrii Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente și Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 27170/25.10.2016 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea terenului în suprafață de 200 mp, nr. cadastral 10497, carte funciara nr. 9025,  situat în Sinaia, Calea Moroieni nr. 45, obiect al contractului de concesiune nr. 6425/03.06.2002 şi actului adiţional nr. 2180/29.01.2009;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Având în vedere contractul de vânzare nr. 1223/16.08.2016, autentificat de Biroul Individual Notarial ONEA LUCIA din Comarnic;

În conformitate cu art. 41 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.(2), litera „c”, coroborat cu art. 45 alin.(3) si art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Aprobă cesionarea către IRIMIA AMINA ELENA, CNP 6120202295326, a terenului în suprafață de 200 mp, nr. cadastral 10497, carte funciara nr. 9025,  situat în Sinaia, Calea Moroieni nr. 45, obiect al contractului de concesiune nr. 6425/03.06.2002 şi actului adiţional nr. 2180/29.01.2009, ca urmare a contractului de vânzare nr. 1223/16.08.2016.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional de cesiune la contractul de concesiune nr. 6425/03.06.2002.
ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_nr_162_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.