Administrație Publică

HOTARAREA NR. 163 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru realizarea branșamentului de energie electrică la construcția amplasată pe terenul proprietatea Orașului Sinaia, din str. Gențiana nr. 2B, în suprafaţă de 252 mp și pentru traversarea terenului proprietatea orașului Sinaia  pentru realizarea branșamentului respectiv

Având în vedere expunerea de motive nr. 27367 din 26.10.2016 întocmită  de  membrii Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente și  Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru înregistrata sub nr.  25161/05.10.2016, prin care propun acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru realizarea branșamentului de energie electrică la construcția amplasată pe terenul proprietatea Orașului Sinaia, din str. Gentiana nr. 2B, în suprafaţă de 252 mp și pentru traversarea terenului proprietatea orașului Sinaia  pentru realizarea branșamentului respectiv;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Având în vedere cererea nr. 22016/03.08.2016 a d-lui ROTAR LIVIU CORNELIU cu domiciliul în Sinaia, Calea Moroieni nr. 37A, și cererea  nr. 18843/22.07.2016 a Societății de Distribuție a Energiei Electrice Ploiești, prin care solicită acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru realizarea branșamentului de energie electrică la construcția amplasată pe terenul proprietatea Orașului Sinaia, din str. Gențiana nr. 2B, în suprafaţă de 252 mp, și pentru traversarea terenului proprietatea orașului Sinaia  pentru realizarea branșamentului respectiv;

În conformitate cu prevederile art. art. 109, 111 și 112 din Legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.(2), litera „c”, coroborat cu art. 45 alin.(3) si art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. Consiliul Local al Orașului Sinaia, în calitate de administrator al Orașului Sinaia, își exprimă acordul favorabil pentru realizarea branșamentului de energie electrică la construcția proprietatea dlui. ROTAR LIVIU CORNELIU, amplasată pe terenul concesionat, proprietatea Orașului Sinaia, din str. Gențiana nr. 2B, în suprafaţă de 252 mp, și pentru traversarea terenului proprietatea orașului Sinaia pentru realizarea branșamentului respectiv, conform planurilor din anexele 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze declarația din formularul tip Anexa 16 al Societății de Distribuție a Energiei Electrice Ploiești, în fața notarului public.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_nr_163_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.