Administrație Publică

HOTARAREA NR. 164 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

Privind  retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 11825 / 20.05.2009, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale

Având în vedere expunerea de motive nr. 27370 din 26.10.2016 întocmită de membrii Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 11825 / 20.05.2009 dintre CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA in calitate de concedent si S.C. NDI GRUP EXPERT SRL in calitate de concesionar, ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale;

 

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism si Cadastru nr. 27272 /26.10.2016, privind situaţia contractului  de concesiune nr. 11825/20.05.2009 pentru care nu s-au respectat termenele de 12 luni de la data încheierii contractului pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi începerea lucrărilor de construire;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu dispoziţiile contractului  de concesiune nr. 11825 / 20.05.2009;

În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.(2), lit. c), coroborat cu art.45 alin.(3) si art. 115 alin (1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 11825/20.05.2009 dintre CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA în calitate de concedent și S.C. NDI GRUP EXPERT SRL în calitate de concesionar, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale de către S.C. NDI GRUP EXPERT SRL,  cu pierderea de către titulari a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_nr_164_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.