Administrație Publică

HOTARAREA NR. 165 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

Privind  rezilierea contractelor  de închiriere nr. 27300/29.11.2013 si 11298/ 29.04.2015,  pentru terenurile în suprafaţă de 168 mp si 82 mp, situate în Sinaia, Calea Codrului FN, T16, P121, LOT 2/1 si Tarla 16, parcela 121, lot 5

Având în vedere expunerea de motive nr. 27300 din 26.10.2016  întocmită de membrii Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun rezilierea contractelor  de închiriere nr. 27300/29.11.2013 și 11298/29.04.2015,  pentru terenurile în suprafaţă de 168 mp si 82 mp, situate în Sinaia, Calea Codrului FN, T16, P121, LOT 2/1 si Tarla 16, parcela 121, lot 5;

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism şi Cadastru nr. 24616 /29.09.2016, privind situaţia contractelor  de închiriere nr. 27300/29.11.2013 si 11298/29.04.2015;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu dispoziţiile art. 6, lit. g) si art. 8, alin. (2), lit. f) din contractele de închiriere nr. 27300/29.11.2013 si nr.11298/29.04.2015;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.(2), lit. c), coroborat cu art.45 alin.(3) si art. 115 alin (1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă rezilierea contractelor  de închiriere nr. 27300/29.11.2013 si 11298/ 29.04.2015, dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar) și S.C. DANSKI SIN S.R.L. în calitate de locatar (chiriaş), începand cu data prezentei hotărâri, cu plata de către chiriaş a sumelor reprezentând chiria datorată până la rezilierea contractelor

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Download: hcl_nr_165_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.