Administrație Publică

HOTARAREA NR. 166 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

privind încetarea Contractului de cesiune nr.6818/2015 a dreptului de administrare a bunurilor imobile  situate în Sinaia, b-dul Carol I nr.28 și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al orașului SinaiaVP

Văzând:

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, înregistrată sub nr.29096/14.11.2016;
  • Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă si Poliția Locală Sinaia, înregistrat sub nr.29046/14.11.2016;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publica, înregistrat sub nr.28032/14.11.2016;
  • Adresa Centrului Cultural ”Carmen Sylva” nr. 544/07.11.2016 înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 28382/07.11.2016 prin care solicită rezilierea contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile nr. 6818/2015;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. (2) lit. c), coroborat cu art. 45 alin.(3) si art. 115 alin. (1), lit.b,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

    H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă încetarea Contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile, nr. 6818/2015 încheiat între Consiliul Local Sinaia și Centrul Cultural „Carmen Sylva”, situate in Sinaia, B-dul Carol I nr.28.

Art.2. – Aprobă completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, catre SC. Sinaia Forever SRL., astfel:

„ Imobilul clădire și teren situat în Sinaia, B-dul Carol I nr.28, identificat conform cadastrului anexat, va fi transferat ca bun de retur către SC Sinaia Forver SRL, având ca destinație funcțiuni de cazare, alimentație publică (cafenea) și spații expoziționale”.

Art.3. – Aprobă  înființarea unui punct de lucru pentru SC.Sinaia Forever SRL.  situat în  Sinaia, B-dul Carol I nr.28, având codurile CAEN ale activităților desfășurate.

Art.4. – După inventarierea bunurilor aferente imobilului, SC Sinaia Forever SRL va prelua de la Centrul Cultural „Carmen Sylva” pe bază de proces-verbal de predare-primire vizat de Serviciul Buget din cadrul Primariei orașului Sinaia, totalitatea acestor bunuri.

Art.5. – Redevența aferentă contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, se majorează cu suma de 1000 lei/an.

Art.6.- În termen de 5(cinci) zile de la adoptarea hotărârii, SC Sinaia Forever SRL. va prezenta Consiliului local Sinaia propuneri de tarife, regulament de organizare și funcționare și  organigrama, necesare desfășurării activitaților sus mentionate. VP

Art.7. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia.

Art.8 – Primarul orasului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, împreună cu administratorul SC. Sinaia Forever SRL., vor   duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Download: hcl_nr_166_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.