Administrație Publică

HOTARAREA NR. 167 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

Privind darea în administrare a Sistemului de securitate – alarmare la efracție,  supraveghere video și control acces

Văzând Expunerea de motive nr. 28967/11.11.2016  și Raportul de specialitate anexate, prin care se propune darea în administrare a Sistemului de securitate – alarmare la efracție, supraveghere video și control acces pentru “Domeniul Schiabil Sinaia – Instalație de zăpadă Cota 1000, Cota 1400, Cota 2000, Valea Dorului și Valea Soarelui”, către SC Transport Urban SRL Sinaia;

Având în vedere:

– Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2007 privind înființarea S.C. Transport Urban S.R.L. Sinaia, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29 / 2011 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 148 / 2012;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2008 privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane și transport de persoane pe cablu, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40 / 2015;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2010 privind delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de administrare și întreținere a domeniului schiabil, către S.C. Transport Urban S.R.L. Sinaia;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 175/2015 privind darea în administrare a “Instalației de zăpadă artificială în Valea Soarelui” către S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.;

– Avizul favorabil al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul Ordine Publică, nr. 61691/02.11.2016, privind Proiectul sistemului de alarmare împotriva efracției “Domeniul Schiabil Sinaia – Instalație de zăpadă Cota 1000, Cota 1400, Cota 2000, Valea Dorului și Valea Soarelui”;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin. (2), litera c), coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

    H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Aprobă darea în administrare a Sistemului de securitate – alarmare la efracție, supraveghere video și control acces pentru “Domeniul Schiabil Sinaia – Instalație de zăpadă Cota 1000, Cota 1400, Cota 2000, Valea Dorului și Valea Soarelui”, către S.C. Transport Urban S.R.L. Sinaia.

Art. 2 – Predarea-preluarea bunului se va face pe bază de proces verbal încheiat între părțile interesate.

Art. 3 – Semnarea contractului de dare în administrare se va face după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor obiectivului de investiții.

Art. 4 – Împuternicește Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare a bunului de la art. 1, către  S.C. Transport Urban S.R.L. Sinaia;

Art. 5 – Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate și S.C. Transport Urban S.R.L. Sinaia.

Download: hcl_nr_167_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.