Administrație Publică

HOTARAREA NR. 168 din 14.11.2016

noiembrie 22, 2016

Privind modificarea anexei 1, Capitolul II, articolul 4, punctul 1 – Obiectul de activitate al contractului de concesiune nr. 23104/04.11.2011 încheiat cu SC Grup Salubrizare Urbana SA

Văzând :

 

  • Expunerea de motive 28926/11.11.2016 la proiectul de hotărâre Privind modificarea anexei 1, Capitolul II, articolul 4, punctul 1 – Obiectul de activitate al contractului de concesiune nr. 23104/04.11.2011 încheiat cu SC Grup Salubrizare Urbana SA;
  • Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare si Control nr. 28628/ 10.11.2016;
  • Cererea prin care SC Grup Salubrizare Urbana SA solicita modificarea punctului 1 de la art.4, Obiectul concesiunii din anexa 1 a contractului de concesiune nr. 23104/ 04.11.2011;

Având în vedere :

  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 99/2014 pentru modificarea si completarea legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006;
  • Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101 din 25 aprilie 2006, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • Hotărârea Consiliului Local nr.159/21.11.2011 privind aprobarea contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de salubrizare a Orasului Sinaia;

În temeiul art. 45 alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit.b)  din Legea nr.  215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Aprobă modificarea contractului de concesiune nr. 23104/04.11.2011  pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de salubrizare a Orașului Sinaia, Capitolul II, art.4, punctul 1 – Obiectul concesiunii  din anexa 1, caietul de sarcinii prin act adițional, dupa cum urmeaza:

Art.4.1 “Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori”.

Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de  Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate și de  către SC Grup Salubrizare Urbana SA.

Download: hcl_nr_168_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.