Administrație Publică

HOTARAREA NR. 169 din 18.11.2016

decembrie 6, 2016

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

 

Văzând Expunerea de motive nr.29271 din 15 noiembrie 2016, întocmită de inițiatorul

proiectului de hotarare;

Având în vedere raportul  de specialitate  nr.29216  din  15.11.2016  prin care Serviciul

Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.

În baza Legii 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2015;

În conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin. (2), lit. b) și alin.(4), lit.a), coroborat cu art.45 alin.(2), lit. a) si art. 115 alin.(1) lit. b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

   ART.1. – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 astfel :

  1. BUGET LOCAL
I.                   VENITURI :    2.600 lei
a)      Sume provenite din finanțarea bugetară  a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare  (36.32.03) 2.600 lei
   
    II. CHELTUIELI :   2.600 lei
Cap. 51.02 ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ”   

Titlul II Bunuri și servicii

79.600 lei

79.600 lei

Cap. 55.02 ”DOBÂNZI”  

Titlul III Dobânzi

-94.600 lei

-94.600 lei

Cap. 65.02 ” ÎNVĂȚĂMÂT” 

Titlul I Cheltuieli de personal   

Titlul II Bunuri și servicii

2.600 lei

10.300 lei

-7.700 lei

Cap. 68.0210 ”ASISTENȚĂ SOCIALĂ”

Titlul II  Bunuri și servicii

Titlul IX Asistență socială ajutoare  sociale

0 lei

-8.600 lei

8.600 lei

Cap. 84.02  ”TRANSPORTURI”  

Titlul VII Alte transferuri interne  (55.01.18)

15.000 lei

15.000 lei

B.BUGETUL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII  – SURSA G 

I.                   VENITURI :    0 lei
    a) Venituri din  subvenții din bugetele locale pentru finanțarea                                                                         cheltuielilor curente  din domeniul sănătății ( 43.10.10) 0 lei
II.                CHELTUIELI :     
Cap. 67.10  ”CLUBUL SPORTIV CARPAȚI” 

Titlul I   Cheltuieli de personal

Titlul II  Bunuri și servicii

0 lei

-2.300 lei

2.300 lei

ART.2  – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_nr_169_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.