Administrație Publică

HOTARAREA NR. 170 din 18.11.2016

decembrie 6, 2016

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC. Sinaia Forever SRL pe anul 2016

   Având în vedere Expunerea de motive întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre precum și  raportul de specialitate nr. 29569 din  18.11.2016  prin care SC Sinaia Forever  SRL. propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

În baza Legii 339/18.12.2015 a bugetului de stat pe anul 2016 ;

În conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin. (2), lit. b) și alin.(4), lit.a), coroborat cu art.45 alin.(2), lit. a) si art. 115 alin.(1) lit. b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1.  – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL,

pe anul  2016  astfel :

  1. VENITURI TOTALE :                                                                                  266.100 lei

       – venituri din servicii prestate                                                                           225.000 lei

– venituri din amenzi și penalități                                                                        18.740 lei

– alte venituri                                                                                                       22.000 lei

– venituri din curs valutar                                                                                         360 lei

  1. CHELTUIELI TOTALE :                                                                             225.620 lei

– cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                           49.340 lei

– cheltuieli cu impozite si taxe                                                                             40.250 lei

– cheltuieli de personal                                                                                       124.530 lei

– alte cheltuieli din exploatare                                                                              11.500 lei

ART.2. – Aprobă rectificarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016, conform anexei nr. 13, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Primarul orașului Sinaia și Administratorul SC Sinaia Forever SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_nr_170_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.