Administrație Publică

HOTARAREA NR. 171 din 18.11.2016

decembrie 6, 2016

privind  modificarea organigramei SC SINAIA FOREVER SRL , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2016

Văzând:

  • Expunerea de motive, precum și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29414/

17.11.2016 întocmit de  Departamentul Monitoizare și Control  din cadrul Poliției Locale Sinaia;

–    Nota de fundamentare nr. 29567/18.11.2016 întocmită de  SC. Sinaia Forever SRL. prin care  propune modificarea organigramei  existente;

Având în vedere prevederile:

–  Hotărârii Consiliului Local nr.  131/2010 privind înființarea SC SINAIA FOREVER SRL;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 146/06.08.2010 privind  delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către  SC SINAIA FOREVER SRL;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 144/30.092016 privind modificarea  organigramei  SC SINAIA FOREVER SRL, aprobată prin Hotărârea  Consiliului Local nr. 68/2015;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 36 alin.2, lit.a) coroborat cu art. 45 alin.1) si art. 115 alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART.1. –   Aprobă modificarea  organigramei SC SINAIA FOREVER SRL în forma prezentată în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Începand cu data prezentei, își înceteaza  aplicabilitatea Hotarârile Consiliului Local nr.  65/2013 și 68/2015 privind modificarea organigramei SC. Sinaia Forever SRL.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate și de Administratorul SC. SINAIA FOREVER SRL .

Download: hcl_nr_171_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.