Administrație Publică

HOTARAREA NR. 172 din 18.11.2016

decembrie 6, 2016

privind  modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.  66/2015 referitoare la  Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, către SC SINAIA FOREVER SRL

Văzând:

  • Expunerea de motive, precum și Raportul de specialitate înregistrat la Primaria orașului Sinaia sub nr. 29437/17.11.2016,  întocmit de Departamentul Monitorizare și Control din cadrul Poliției Locale Sinaia;
  • Nota de Fundamentare înregistrată sub nr. 29570/18.11.2016 a societății privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către SC SINAIA FOREVER SRL ;

Având în vedere:

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010 privind inființarea SC SINAIA FOREVER SRL;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 146/06.08.2010 privind  delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către  SC SINAIA FOREVER SRL;

– prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 66/28.05.2015  privind prelungirea și modificarea  contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, către SC Sinaia Forever SRL ;

– prevederile  Hotărârii Consiliului Local nr. 74/2016  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/28.05.2015;

– prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 166/14.11.2016 privind încetarea Contractului de cesiune nr. 6818/2015 a dreptului de administrare a bunurilor imobile situate in Sinaia, Bd. Carol I nr. 28 și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;

În temeiul Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, lit.b) coroborat cu art. 45 alin.2) si art. 115 alin.1, lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. 1. – Aprobă modificarea și completarea anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2015 (art. 24 si art. 19) –  Sectiunea a 3-a – privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, aferent SC. Sinaia Forever SRL, în forma prezentată în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. – Aprobă modificarea și completarea anexei nr. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2015 – Tarife,  astfel:

–  anexa 4B Tarife Seviciul Tehnic;

– se introduce anexa 4E Tarife/Prețuri pentru serviciile prestate pentru imobilul din Sinaia,        B-dul Carol I nr. 28.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate și de Administratorul SC. SINAIA FOREVER SRL .

Download: hcl_nr_172_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.