Administrație Publică

HOTARAREA NR. 173 din 18.11.2016

decembrie 6, 2016

Privind  participarea SC. Transport Urban SRL Sinaia la majorarea capitalului social al SC. Sinaia Forever SRL

Văzând Expunerea de motive nr. 29458/17.11.2016, întocmită de inițiatorul proiectului de hotarâre;

          Având în vedere raportul  de specialitate nr. 29462 din  17.11.2016,  prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune participarea SC. Transport Urban SRL Sinaia la majorarea capitalului social al SC. Sinaia Forever SRL. ;

Având în vedere  Hotarârea Consiliului Local nr.130/2010 privind acordul de asociere a SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL cu CONSILIUL LOCAL SINAIA în vederea înființării SC SINAIA FOREVER SRL.;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin. (2), lit. a) și lit. b), alin.(3) lit.c) și alin.(4) lit.a), coroborat cu art.45 alin.(2) si art. 115 alin.(1) lit. b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :     

ART.1. Aprobă  participarea SC.TRANSPORT URBAN SRL. SINAIA la majorarea capitalului social al SC. SINAIA FOREVER  SRL. cu suma de  52.632 lei, corespunzătoare  procentului de 5% stabilit prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2010, aport al SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL.

ART.2.  – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, Directorul general al SC.

Transport Urban Sinaia SRL. și Administratorul SC. Sinaia Forever SRL.,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_nr_173_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.