Administrație Publică

HOTARAREA NR. 175 din 18.11.2016

decembrie 6, 2016

Privind aprobarea Regulamentului de organizare a Târgului de Crăciun în perioada 05 decembrie 2016 – 05 ianuarie 2017

 

Văzând Expunerea de motive, precum și  raportul de specialitate înregistrat sub nr.  29515/17.11.2016 al  Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei orașului Sinaia, prin care se propune aprobarea organizarii Târgului de Crăciun în perioada 05 decembrie 2016 – 05 ianuarie 2017;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2016 privind Regulamentul de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în orașul Sinaia, cap IV, art.20;

În temeiul  Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificarile si completările ulterioare, art.36 alin. 2, lit.d), coroborat cu art. 45 alin.(1) si art. 115 alin.(1), litera b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea  Târgului de Crăciun în perioada 05 decembrie 2016 – 05 ianuarie 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_nr_175_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.