Administrație Publică

HOTARAREA NR. 176 din 18.11.2016

decembrie 6, 2016

Pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr.170/27.11.2015 privind colantarea (vopsirea) autoturismelor care efectueaza serviciul de transport în regim de taxi și de închiriere, pe raza orașului Sinaia, în culoare galben

Văzând Expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 170/27.11.2015, precum si  Raportul de specialitate nr. 29349/16.11.2016 al Biroului Monitorizare și Control din cadrul Poliției Locale Sinaia, prin care se propune amânarea termenului privind colantarea sau vopsirea autovehiculelor care efectuează serviciul de transport în regim de taxi pe raza orașului Sinaia, în culoarea galbenă;

Având în vedere :

– Legea 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilități  publice;

-Legea 92/ 2007 privind serviciile de transport public local și Ordinul 353/03.12.2007 al Ministrului internelor și reformei administrative privind aprobarea normelor de aplicare a acestei legi;

– Legea 265/19.07.2007 pentru modificarea și completarea Legii 38/ 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 356/29.11.2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003;

– Ordinul 207/29.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2008 privind efectuarea serviciului transport cu autoturisme în regim de taxi și în regim de închiriere, Hotărârea Consiliului Local nr.181/19.12.2013 și Hotărârea Consiliului Local nr.170/27.11.2015;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit.(d) si alin.(6) lit. a), coroborat cu art. 45  alin.(1) si art. 115 alin.(1), lit. b,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 170/27.11.2015, astfel :  “Termenul limită de vopsire sau colantare a autovehiculelor utilizate în regim de taxi pe raza orașului Sinaia, va fi data de 01.06.2017.

ART.2. – Înlocuirea unui autoturism  până la data de 01.06.2017 și eliberarea unei noi autorizații taxi pe raza orașului Sinaia, se fac cu condiția colantării sau vopsirii autovehiculului.

ART.3. Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_nr_176_2016

Last modified: decembrie 6, 2016

Comments are closed.