Administrație Publică

HOTARAREA NR. 196 din 20.12.2016

decembrie 29, 2016

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia nr. 26707/20.10.2016 si Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget din cadrul Primăriei Orașului Sinaia;

 

Având în vedere :

– Art. 56, art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin.(2) din Constituția României, republicată;

– Art.4 si art. 9 paragraful 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

– Art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Art. 5 alin.(1), lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin.(1), lit. b), art. 27, art. 30 si art. 76alin. (2) si (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Art. 1, art. 2 alin. (1), lit. h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;

– Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

– Art. 344 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

– Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2000;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 146/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 107/1999 privind nomaenclatorul stradal;

In temeiul art.27, art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit. c), coroborate cu art. 45 alin. (2) lit.c) si art. 115 alin. (1), lit. b),

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

 

ART. 1. Începând cu data de 01.01.2017 se aprobă impozitele şi taxele locale stabilite în sumă fixă, impozitele şi taxele locale determinate pe bază de cotă procentuală, cuantumul taxelor speciale, a altor taxe precum și Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui conform anexelor 1,2,3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART. 2. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice / juridice , precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2017, pe raza orașului Sinaia se stabilește o singura zonă – denumită zona A.

ART. 3. – Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întreg anul fiscal 2017, de către contribuabili, până la data de 31 martie 2017, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice, respectiv 10% pentru persoane juridice.

 

ART. 4. Aprobă adoptarea ulterioară a oricăror alte hotărâri locale în aplicarea Codului Fiscal şi a Normelor metodologice ale acestuia, privind impozitele şi taxele locale datorate de persoanele fizice şi juridice.

 

ART. 5. Aprobă delegarea de competențe primarului oraşului Sinaia privind deciziile de acordare nominală a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice.

 

ART. 6. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pentru anul fiscal 2017 şi intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2017 .

 

ART.7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 146/2016, precum şi alte hotărâri locale care contravin prezentei, îşi încetează aplicabilitatea.

 

ART. 8. (1) Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei Oraşului Sinaia si prin publicare pe site-ul Primăriei Sinaia.

Descarca: HCL 196 2016

Last modified: aprilie 1, 2019

Comments are closed.