Administrație Publică

HOTARAREA NR. 34 din 31.03.2017

aprilie 12, 2017

Privind  numirea persoanei care va tine Registrul datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale

Având în vedere Eexpunerea  de motive nr. 8114/27.03.2017 intocmita de initiatorul proiectului de hotarare si a Raportului de specialitate nr. 8115 din27.03.2017, prin care Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune numirea persoanei care va tine Registrul datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale;

Văzând  avizul comisiei de specialitate;

În baza Capitolului I – Inregistrarea datoriei publice, punctului 9 din Ordinul nr. 1059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea si raportarea  datoriei publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a art. 62, alin. 5, alin. 6, alin. 7 si alin. 8 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

ART.1 – Se numeste doamna Daniciuc Cornelia – inspector in cadrul  Serviciului Buget si Resurse Umane pentru a tine  Registrul datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale.

ART.2  – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL 34_2017

Last modified: aprilie 12, 2017

Comments are closed.