Administrație Publică

HOTARAREA NR. 35 din 31.03.2017

aprilie 12, 2017

Privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia / Primaria Orasului Sinaia, Consiliul Local al      orasului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac

Având în vedere Eexpunerea  de motive nr. 7334/16.03.2017 intocmita de initiatorul proiectului de hotarare si a Raportului de specialitate nr. 7336 din 16.03.2017 al Departamentului Juridic, prin care se propune achizitionarea directa de servicii juridice externe, in toate fazele procesuale, in Dosarul nr. 5306/62/2016 – impotriva debitoarei SC Teleferic Prahova SA prin administrator judiciar SC Sierra Quadrant Filiala Bucuresti pentru inscrierea in masa credala a debitoarei;

Văzând  avizul comisiei de specialitate;

În baza prevederilor art. I, alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice;

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, art. 21, alin.2 si alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b, coroborat cu art. 45, alin. 1;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

Art. 1. – Se aprobă achizitionarea de servicii juridice externe pentru consultanta si reprezentare juridica, in toate fazele procesuale, in dosar si procedura contencioasa (procesul) ce va urma sa se constituie in dosarul :

5306/62/2016 – impotriva debitoarei SC Teleferic Prahova SA prin administrator judiciar SC Sierra Quadrant Filiala Bucuresti pentru inscrierea in masa credala a debitoarei

Art. 2. – Se mandateaza Primarului Orasului Sinaia sa semneze contractele de achizitionare de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul  oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: HCL 35_2017

Last modified: aprilie 12, 2017

Comments are closed.