Administrație Publică

HOTARAREA NR. 38 din 31.03.2017

aprilie 12, 2017

Privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1685 mp, situat în Sinaia, Calea București nr. 17

Având în vedere Expunerea de motive nr. 2546 din 30.01.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1685 mp, situat în Sinaia, Calea București nr. 17,  precum si Raportul comun de specialitate al Departamentului Juridic si Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 2552/30.01.2017 prin care supune analizei Consiliului Local al orașului Sinaia aprobarea raportului de evaluare asupra terenului in suprafata de 1685 mp, situate in Sinaia, Calea București nr. 17, şi vânzarea acestuia prin licitație publică deschisă;

Văzând  avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 551, alin. 1 şi art. 553, alin.1 din Codul Civil (Legea nr. 287/2009), repubicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 123, alin. 2 si art. 36, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 1685 mp, situat în Sinaia, Calea București nr. 17.

ART.2. – Aprobă vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 1685 mp, situat în Sinaia, Calea București nr. 17, conform planului de situaţie din anexa 1.

ART.3.- Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

ART.4. – Preţul de pornire a licitației este de 50 euro/mp, fără TVA.

ART.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Câstigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

De asemenea câstigatorul licitației, altul decat S.C. CAMAS S.R.L., are obligaţia de a despăgubi, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, pe S.C. CAMAS S.R.L. pentru construcția aflată pe terenul în suprafaţă de 1685 mp, situat în Sinaia, Calea București nr. 17, în termen de 3 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică. În cazul în care ofertantul câștigator nu despăgubește pe S.C. CAMAS S.R.L. pentru construcția respectivă în termenul stipulat, licitația se va anula.

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: HCL 38_2017

Last modified: aprilie 12, 2017

Comments are closed.