Administrație Publică

HOTARAREA NR. 40 din 31.03.2017

aprilie 13, 2017

Privind vânzarea conform HCL 183/2006 a terenului situat în Sinaia, str. Badea Cârțan nr. 15A, în suprafață de 60 mp, nr. cadastral 2365, carte funciară nr. 2311/C, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 7925/05.05.2006, către S.C. NOVA 93 C S.R.L.

Având în vedere Expunerea de motive nr. 4969 din 22.02.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea conform HCL 183/2006 a terenului situat în Sinaia, str. Badea Cârțan nr. 15A, în suprafață de 60 mp, nr. cadastral 2365, carte funciară nr. 2311/C, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 7925/05.05.2006, către S.C. NOVA 93 C S.R.L;

Tinand seama de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 5078 / 23.02.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia raportul de evaluare si vânzarea terenului situat în Sinaia, str. Badea Cârțan nr. 15A, în suprafață de 60 mp, nr. cadastral 2365, carte funciară nr. 2311/C, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 7925/05.05.2006;

În baza HCL nr. 183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

Văzând  avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 551, alin. 1 şi art. 553, alin.1 din Codul Civil (Legea nr. 287/2009), repubicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 123, alin. 3  si alin. 4 si art. 36, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aprobă, conform HCL 183/2006, raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, str. Badea Cârțan nr. 15A, în suprafață de 60 mp, nr. cadastral 2365, carte funciară nr. 2311/C, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 7925/05.05.2006.

ART.2. – Aprobă vânzarea către S.C. NOVA 93 C S.R.L., CUI 3432593, conform HCL 183/2006, a terenului situat în Sinaia, str. Badea Cârțan nr. 15A, în suprafață de 60 mp, nr. cadastral 2365, carte funciară nr. 2311/C, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 7925/05.05.2006.

ART.3. – Preţul vânzării este de 80 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – S.C. NOVA 93 C S.R.L. are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Primarul oraşului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Download: HCL 40_2017

Last modified: aprilie 13, 2017

Comments are closed.