Administrație Publică

HOTARAREA NR. 42 din 31.03.2017

aprilie 13, 2017

Privind vânzarea conform HCL 183/2006 a terenului situat în Sinaia, str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 1, în suprafață de 950 mp, nr. cadastral 23185, carte funciară nr. 23185, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 14774/12.07.2011, către S.C. SCHI MONT S.R.L.

Având în vedere Expunerea de motive nr. 7525 din 20.03.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea conform HCL 183/2006 a terenului situat în Sinaia, str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 1, în suprafață de 950 mp, nr. cadastral 23185, carte funciară nr. 23185, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 14774/12.07.2011, către S.C. SCHI MONT S.R.L;

Tinand cont de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 7538 / 20.03.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia raportul de evaluare si vânzarea terenului situat în Sinaia, str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 1, în suprafață de 950 mp, nr. cadastral 23185, carte funciară nr. 23185, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 14774/12.07.2011;

În baza HCL nr. 183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

Văzând  avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 551, alin. 1 şi art. 553, alin.1 din Codul Civil (Legea nr. 287/2009), repubicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 123, alin. 3  si alin. 4 si art. 36, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aprobă, conform HCL 183/2006, raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 1, în suprafață de 950 mp, nr. cadastral 23185, carte funciară nr. 23185, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 14774/12.07.2011.

ART.2. – Aprobă vânzarea către S.C. SCHI MONT S.R.L., CUI 5522447, conform HCL 183/2006, a terenului situat în Sinaia, str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 1, în suprafață de 950 mp, nr. cadastral 23185, carte funciară nr. 23185, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 14774/12.07.2011.

ART.3. – Preţul vânzării este de 65 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – S.C. SCHI MONT S.R.L. are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Primarul oraşului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Download: HCL 42_2017

Last modified: aprilie 13, 2017

Comments are closed.