Administrație Publică

HOTARAREA NR. 44 din 31.03.2017

aprilie 13, 2017

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8648  din 31.03.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia;

Tinand cont de Raportul de specialitate comun al Departamentrului Juridic si Serviciului Urbanism şi Cadastru, nr. 8648 / 31.03.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere adresa nr. 4906/ dos/II/B/1/28.03.2017, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 8258/28.03.2017 a Institutiei Prefectului – Judetul Prahova;

Tinand seama de Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 26/28.02.2017 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

– Ordonanţei de Urgenţă nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea  si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinul nr. 407 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1. – Abrogă art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia.

ART.2. – Abrogă pct. 3 (1) si 3 (2) din anexa 9 si conditiile de participare V. 3 si V. 4 din anexa 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia.

ART.3. – Aprobă modificarea pct. VIII. 2. din anexa 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia, care va avea urmatorul continut:

Download: HCL 44_2017

Last modified: aprilie 13, 2017

Comments are closed.