Administrație Publică

HOTARAREA NR. 44 din 31.03.2017

aprilie 13, 2017

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8648  din 31.03.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia;

Tinand cont de Raportul de specialitate comun al Departamentrului Juridic si Serviciului Urbanism şi Cadastru, nr. 8648 / 31.03.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere adresa nr. 4906/ dos/II/B/1/28.03.2017, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 8258/28.03.2017 a Institutiei Prefectului – Judetul Prahova;

Tinand seama de Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 26/28.02.2017 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

– Ordonanţei de Urgenţă nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea  si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinul nr. 407 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1. – Abrogă art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia.

ART.2. – Abrogă pct. 3 (1) si 3 (2) din anexa 9 si conditiile de participare V. 3 si V. 4 din anexa 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia.

ART.3. – Aprobă modificarea pct. VIII. 2. din anexa 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/28.02.2017 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor alpine care aparțin domeniului public al orașului Sinaia, care va avea urmatorul continut:

Download: HCL 44_2017

Last modified: aprilie 13, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support