Administrație Publică

HOTARAREA NR. 55 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind revocarea art. 1 din HCL 63/07.05.2012 privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul privat al orașului Sinaia a terenului în suprafață de 24 mp, din Sinaia str. Badea Cârțan nr. 18


Având în vedere Expunerea de motive nr. 9248 din 06.04.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propune revocarea art. 1 din HCL 63/07.05.2012 privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul privat al orașului Sinaia a terenului în suprafață de 24 mp, din Sinaia str. Badea Cârțan nr. 18;
Tinand cont de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 9331 din 06.04.2017 prin care se supune spre analiză Consiliului Local Sinaia revocarea art. 1 din HCL 63/07.05.2012 privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul privat al orașului Sinaia a terenului în suprafață de 24 mp, din Sinaia str. Badea Cârțan nr. 18;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
În baza HCL 63/2012 privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul privat al orașului Sinaia a terenului în suprafață de 24 mp, din Sinaia str. Badea Cârțan nr. 18;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.2, lit. c, coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

Art.1. – Aprobă revocarea art. 1 din HCL 63/07.05.2012 privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul privat al orașului Sinaia a terenului în suprafață de 24 mp, din Sinaia str. Badea Cârțan nr. 18.

Art.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.