Administrație Publică

HOTARAREA NR. 56 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 7 mp, situat în Sinaia, str. Platou Izvor nr. 10, lot 4


Având în vedere expunerea de motive nr. 9250 din 06.04.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 7 mp, situat în Sinaia, str. Platou Izvor nr. 10, lot 4, conform art. 123, al. 2 din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
Tinand cont de Raportul comun de specialitate al Departamentului Juridic si Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 9324 / 06.04.2017 prin care supune analizei Consiliului Local al orașului Sinaia aprobarea raportului de evaluare asupra terenului in suprafata de 7 mp, situat in Sinaia, str. Platou Izvor nr. 10, lot 4, şi vânzarea acestuia prin licitație publică deschisă;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
În conformitate cu prevederile art. 551, al. (1) și art. 553 al. (1) din Codul Civil (Legea 287/2009), republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.2, lit. c si art. 123, alin. 2, coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 7 mp, situat în Sinaia, str. Platou Izvor nr. 10, lot 4.

Art.2. – Aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 7 mp, situat în Sinaia, str. Platou Izvor nr. 10, lot 4, conform planului de situaţie din anexa 1.

Art.3.– Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

Art.4. – Preţul de pornire a licitației este de 35 euro/mp, fără TVA.

Art.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
Art.8. – Câstigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download Anexa 2

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.