Administrație Publică

HOTARAREA NR. 59 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea realizarii evenimentului sportiv Crosul “Adrian Ghioca” – editia a XII a

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 9559/10.04.2017 a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 9571/10.04.2017;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6 lit. a pct. 1, 4, 5 si 6, coroborat cu art. 45. alin. 2 si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art. 1. – Aproba desfasurarea crosului anual “Adrian Ghioca”, editia a XII a, in data de 04 mai 2017;
Art. 2. – Aproba acordarea de premii in valoare totala de 7.220 lei, pentru 18 categorii de varsta si 2 categorii de gen dupa cum urmeaza:
pentru categoriile de varsta : pana in 10 ani,F/B si intre 11-15 ani F/B:
– Premiul I = 100 LEI
– Premiul II = 80 LEI
– Premiul III= 50 LEI

– pentru celelalte categorii : 16-20 ani, 21-30 ani, 41-50 ani, 51-60 ani, 61-70 ani si peste 70 ani
– Premiul I = 200 LEI
– Premiul II = 150 LEI
– Premiul III= 100 LEI
Art. 3. – Aproba efectuarea de cheltuieli complementare organizarii evenimentului, in valoare de 3.000 lei
Art. 4. – Hotararea va fi comunicata compartimentelor de specialitate si institutiilor interesate.
Art. 5. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.